گروه آموزشی دکتر قریب

کلاس مجازی

کلاس دهم تجربی

کلاس یازدهم تجربی

کلاس دوازدهم تجربی

کلاس های گذشته

دوازدهم تجربی

۱۰مهر | فیزیک دوازدهم یک و دو …

دوازدهم تجربی

۱۰مهر | ریاضی دوازدهم ۱ و ۲ | ا…

دوازدهم تجربی

۱۲مهر | شیمی دوازدهم یک و دو| …

دوازدهم تجربی

۱۲مهر | زیست دوازدهم دو | استا…

دوازدهم تجربی

۱۲مهر | شیمی دوازدهم یک| استا…

دوره ها

آزمون ها

جهت شرکت در آزمون ها کلیک کنید