گروه آموزشی دکتر قریب

دوازدهم تجربی

۱۰مهر | فیزیک دوازدهم یک و دو …

دوازدهم تجربی

۱۰مهر | ریاضی دوازدهم ۱ و ۲ | ا…

دوازدهم تجربی

۱۲مهر | شیمی دوازدهم یک و دو| …

دوازدهم تجربی

۱۲مهر | زیست دوازدهم دو | استا…

دوازدهم تجربی

۱۲مهر | شیمی دوازدهم یک| استا…