لیست دروس ضبط شده دهم تجربی (این لیست بروز میشود )

زیست دهم یک | ۲۰مهر ۹۹ | ساعت دوم

بخش اول

 

بخش دوم