ویدیو کلاس مجازی | دوازدهم تجربی

جدول دروس ضبط شده دوازدهم تجربی (این لیست بروز میشود )

#
تاریخ / ساعت
T1
T2
T3
T4
۱
سه شنبه ۸ مهر ۹۹
۲
چهار شنبه ۹ مهر ۹۹
۳
پنج شنبه ۱۰ مهر ۹۹
فیزیک ۱۲ | (۱)(۲)
ریاضی ۱۲ | (۱)(۲)
۴
شنبه ۱۲ مهر ۹۹
شیمی ۱۲ | (۱)(۲)
زیست ۱۲ | (۲)
شیمی ۱۲ | (۱)
۵
یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹
فیزیک ۱۲ | (۲)
فیزیک ۱۲ | (۱)
زیست ۱۲ | (۱)
فیزیک ۱۲ | (۲)
۶
دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹
ریاضی ۱۲ | (۲)
زیست ۱۲ | (۲)
ریاضی ۱۲ | (۲)
تست فیزیک ۱۲ | (۲)
۷
دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹
عربی ۱۲ | (۱)
ریاضی ۱۲ | (۱)
زیست ۱۲ | (۱)
تست ریاضی ۱۲ | (۱)
۸
سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹
شیمی ۱۲ | (۱)
تست فیزیک ۱۲ | (۱)
۹
سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹
شیمی ۱۲ | (۲)
شیمی ۱۲ | (۲)
زیست ۱۲ | (۲)
۱۰
چهار شنبه ۱۶  مهر ۹۹
تست زیست ۱۲ | (۲)
تست زیست ۱۲ | (۱)
زیست ۱۲ | (۱)
۱۱
شنبه ۱۹مهر ۹۹
شیمی ۱۲ | (۱)
شیمی ۱۲ | (۱)
۱۲
شنبه ۱۹مهر ۹۹
شیمی ۱۲ | (۲)
زیست ۱۲ | (۲)
شیمی ۱۲ | (۲)
۱۳
یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹
فیزیک ۱۲ | (۲)
کنسل شده
زیست ۱۲ | (۱)
تست فیزیک ۱۲ | (۲)
۱۴
دوشنبه ۲۱ مهر ۹۹
زیست ۱۲ |(۱)(۲)
۱۵
سه شنبه ۲۲ مهر ۹۹
شیمی ۱۲ |(۱)(۲)
زیست ۱۲ |(۱)(۲)
۱۶
چهار شنبه ۲۳ مهر ۹۹
۱۷
پنج شنبه ۲۴ مهر ۹۹
فیزیک ۱۲ |(۲)
فیزیک ۱۲ |(۱)
ریاضی ۱۲ |(۱)(۲)