031۵۵۴۴۴۵۳۹
لیست مطالب
۲۷۲۵۴۹۱۱-۴۸۲۶-b__5886

ادبیات دوازدهم | دستور زبان | وابسته ی وابسته

کلاس ادبیات دوازدهم یک و دو دستور زبان | وابسته ی وابسته بخش اول بخش دوم
۲۷۱۴۳۵۹۳-۲۱۱۷-۵-b__2016

زیست دوازدهم | فصل چهارم | گفتار ۱

کلاس زیست دوازدهم یک و دو فصل ۴_گفتار۱ بخش اول
۲۶۹۴۸۷۵۰-۹۹۹۵-b__8693

زیست دوازدهم | فصل سوم | گفتار ۲

کلاس زیست دوازدهم یک و دو فصل ۳_گفتار۲ بخش اول بخش دوم
فاقد تصویر شاخص

دستور زبان ادبیات دوازدهم

۲۶۶۱۰۷۶۳-۶۹۵۵-۵-b__5727

حفاظت شده: ۲۳ آبان | زیست دوازدهم یک و ۲ | استاد میرزایی| فصل ۳_گفتار۱ (۲۲۷۴)

کلاس زیست دوازدهم یک و دو |  ۲۳ آبان ۹۹ فصل ۳_گفتار۱ بخش اول بخش دوم
فاقد تصویر شاخص

آزمون فارسی دهم انسانی | ۲۲ آبان

فاقد تصویر شاخص

حفاظت شده: فیزیک دهم | ارشمیدس (۲۲۷۴)

 فیزیک دهم ۱و۲  ارشمیدس 
۲۶۰۴۰۵۲۸-۲۷۱۱-b__6098

حفاظت شده: ۲۴ مهر | ریاضی دوازدهم ۱و۲ |استاد رئوفی (۲۲۷۴)

کلاس ریاضی دوازدهم ۱و۲ |  ۲۴ مهر ۹۹ | ساعت سوم و چهارم   بخش اول  
۲۶۰۴۰۸۵۷-۴۸۹۱-b__1136

حفاظت شده: ۲۴ مهر | فیزیک دوازدهم ۱ | (۲۲۷۴)

کلاس فیزیک دوازدهم ۲ |  ۲۴ مهر ۹۹ | ساعت اول   بخش اول  
۲۶۰۴۰۹۷۸-۵۶۱۰-۲-b__5557

حفاظت شده: ۲۴ مهر | فیزیک دوازدهم ۲ | (۲۲۷۴)

کلاس فیزیک دوازدهم ۲ |  ۲۴ مهر ۹۹ | ساعت اول   بخش اول  
1 2 3 24