لیست مطالب
۲۹۸۹۲۰۲۸-۲۹۲۱-۲-b__4270

حفاظت شده: شیمی دوزادهم تجربی

بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم    
۲۹۸۹۱۰۶۲-۹۰۱۵-۳-b__8695

حفاظت شده: زیست دوزادهم تجربی | فصل ۶

زیست دوازدهم یک و دو فصل ۶_گفتار۱ بخش اول بخش دوم   بخش سوم   بخش چهارم
screenshot-drgharibsch.com-2021.01.26-15_53_49

حفاظت شده: عربی دهم | ۵ قسمت | استاد هادی

قسمت ۰۱ https://lrn.drgharibsch.com/arabi%2010/arbi01.mp4 قسمت ۰۲  https://lrn.drgharibsch.com/arabi%2010/arbi02.mp4 قسمت ۰۳ https://lrn.drgharibsch.com/arabi%2010/arbi03.mp4 قسمت ۰۴ https://lrn.drgharibsch.com/arabi%2010/arbi04.mp4 قسمت ۰۵ https://lrn.drgharibsch.com/arabi%2010/arbi05.mp4
screenshot-drgharibsch.com-2021.01.11-10_27_06

حفاظت شده: فیزیک دوازدهم | نوسان

بخش اول ۱ https://lrn.drgharibsch.com/Academy/navasan1.mp4 بخش دوم https://lrn.drgharibsch.com/Academy/navasan2.mp4 بخش سوم https://lrn.drgharibsch.com/Academy/navasan3.mp4
۲۸۸۳۷۰۵۶-۵۲۷۲-b__8888

حفاظت شده: فیزیک دوازدهم | فصل سوم ۳

قسمت اول    قسمت دوم  http://lrn.drgharibsch.com/Academy/01/fizik02.mp4   قسمت سوم  http://lrn.drgharibsch.com/Academy/fizik03.mp4   قسمت ۴  http://lrn.drgharibsch.com/Academy/01/fizik04.mp4   قسمت ۵  http://lrn.drgharibsch.com/Academy/01/fizik05.mp4   قسمت ۶  http://lrn.drgharibsch.com/Academy/01/fizik06.mp4   قسمت ۷ http://lrn.drgharibsch.com/Academy/01/fizik07.mp4   قسمت ۸ http://lrn.drgharibsch.com/Academy/01/fizik08.mp4   قسمت ۹  http://lrn.drgharibsch.com/Academy/01/fizik09.mp4 قسمت ۱۰ ( صوت) قسمت ۱۱( ...
۲۷۹۳۱۵۲۲-۷۰۹۲-۵-b__3053

حفاظت شده: زیست دوازدهم | فصل ۵ | گفتار ۱ و ۲

زیست دوازدهم | فصل ۵ | گفتار ۱ و ۲ گفتار ۱ ۱ http://lrn.drgharibsch.com/Academy/z12f5gofta1.mp4 دانلود ویدیو گفتار ۲ http://lrn.drgharibsch.com/Academy/z12f5gofta2.mp4 دانلود ویدیو گفتار ۳ http://lrn.drgharibsch.com/Academy/z12f5gofta3.mp4 دانلود ویدیو
۲۷۹۳۱۵۲۲-۷۰۹۲-۵-b__3053

حفاظت شده: زیست دوازدهم | تغییر در گونه ها

کلاس زیست دوازدهم یک و دو تغییر در گونه ها   بخش اول بخش دوم http://lrn.drgharibsch.com/drghariblrn/5fdedac309186_mp4_YzEXsivC.mp4
۲۷۷۹۶۵۶۶-۳۸۱۱-۴-b__5948

حفاظت شده: زیست دهم تجربی | فصل چهارم

 زیست دهم | فصل چهارم   بخش اول بخش دوم بخش سوم http://lrn.drgharibsch.com/Academy/zist10fasl40.mp4
۲۷۵۰۷۶۰۱-۵۸۱۸-۱-b__3612

حفاظت شده: زیست دوازدهم | تغییر در جمعیت

کلاس زیست دوازدهم یک و دو تغییر در جمعیت   بخش اول بخش دوم    
۲۷۲۵۴۹۱۱-۴۸۲۶-b__5886

ادبیات دوازدهم | دستور زبان | وابسته ی وابسته

کلاس ادبیات دوازدهم یک و دو دستور زبان | وابسته ی وابسته بخش اول بخش دوم
1 2 3 6