031۵۵۴۴۴۵۳۹
لیست مطالب
فیزیک-۱۱

فیزیک یازدهم

درس فیزیک درس حساس و مهمی است به همین خاطر لازم است دانش آموزان سرفصل ها و نکات کلیدی این کتاب را بطور کامل بدانند.

فیزیک علمی است که با کمیت های فراوانی سرو کار دارد و برای توصیف چنین کمیت هایی به زبان ریاضی خاصی نیاز داریم.

برخی از کمیت ها افزون بر اندازه، دارای جهت نیز هستند و برخی فقط با اندازه شان مشخص می شود.

الکتریسیته ساکن به اثرهای حاصل از بارهای الکتریکی ساکن می پردازد.

بارهای الکتریکی در فضای اطراف خود ویژگی ای را ایجاد می کنند که می تواند با مفهوم میدان الکتریکی توصیف شود.

می توان از رویکرد و رهیاب یکسانی برای توصیف و تحلیل پتانسیل الکتریکی و پتانسیل گرانشی استفاده کرد.

از خازن ها می توان برای ذخیره انرژی الکتریکی استفاده کرد.

برای شرکت در کلاس های آنلاین به صفحه «کلاس مجازی» مراجعه کنید .
کلاس مجازی