تیم آنتی کرونای دکتر قریب در هفته ی گذشته… تا آخرش با همیم. …

[ad_1]   تیم آنتی کرونای دکتر قریب در هفته ی گذشته… تا آخرش با همیم. #دبیرستان_دکتر_قریب #دکترقریب #دکتر_قریب #تیم_آنتی_کرونا #آنتی_کرونا #کاشان #وقایع_قریب #آموزش_مجازی #دهم#یازدهم_تجربی #یازدهم_انسانی…