صدای قریب…شماره ۶۴ . موضوع:ویژه دوازدهم تجربی بررسی کوتاه امتحان نهایی، این ق…

[ad_1] صدای قریب…شماره ۶۴ . موضوع:ویژه دوازدهم تجربی بررسی کوتاه امتحان نهایی، این قسمت درس فیزیک . جناب آقای مرتضوی،استاد فیزیک . #صدای_قریب #دبیرستان_دکتر_قریب #وقایع_قریب…